Sprawy karne

Sprawy karne – w czym Ci mogę pomóc?

Wiem, jak bardzo sprawa karna potrafi wpłynąć na życie każdego, kto znalazł się w orbicie zainteresowań organów ścigania. Wiem, jak potrafi wpłynąć na życie całej rodziny takiej osoby – zwłaszcza w sprawach aresztowych i tych, w których realne jest orzeczenie kary pozbawienia wolności.

Jestem przekonany, że dla prawnika nie ma większego wyzwania, niż obrona w sprawie karnej. Gdy klient powierza mi swoją obronę, często tak naprawdę oddaje w moje ręce przyszłość swoją i swojej rodziny. Tak na to patrzę. To dla mnie najwyższy wyraz zaufania. I jednocześnie najważniejszy powód, by każdego dnia, najlepiej jak potrafię, wykorzystywać wszystkie swoje talenty w obronie tych, którzy zwracają się do mnie o pomoc.

Wierzę, że każdy podejrzany i oskarżony zasługuje na aktywną i nieustępliwą obronę. Każdy podejrzany i oskarżony zasługuje na obronę pełną uwagi i najwyższego zaangażowania.

Osoba niewinna nie może ponosić odpowiedzialności za coś, czego nie zrobiła. Osoba, która dopuściła się zarzucanego jej czynu, nie może ponosić odpowiedzialności zbyt surowej, nieadekwatnej do wagi tego czynu. Może się to wydawać oczywiste, ale w praktyce takie nie jest.

Podejrzany, a na dalszym etapie postępowania – oskarżony, jest najczęściej sam. Przeciwko sobie ma cały zorganizowany aparat państwowy, dysponujący wiedzą, doświadczeniem i niemalże nieograniczonymi środkami. W starciu z organami ścigania poleganie wyłącznie na zasadzie domniemania niewinności to z reguły zdecydowanie za mało.

Każda sprawa jest inna, ale też w każdej, absolutnie każdej sprawie istnieją okoliczności, które mogą przemawiać na korzyść oskarżonego. Dobrzy ludzie też czasem popełniają błędy, co nie znaczy, że wyłącznie przez ich pryzmat powinni być oceniani.

Łatwo jest ulec powierzchownym opiniom, stereotypom, uprzedzeniom, pochopnie osądzić, postawić na kimś krzyżyk. Trudniej jest dostrzec przyczynę problemu, zrozumieć drogę jaką przeszedł człowiek, powody które doprowadziły go do miejsca, w którym przekroczył granicę prawa.

Bez względu na to, jak to się stało – czy zadecydował o tym przypadek, moment nieuwagi, chwila słabości czy też emocje, które wzięły górę; bez względu na to czy jest to rezultat błędnej decyzji podjętej wiele lat temu, czy też może w pełni świadomego działania, jedno pozostaje niezmienne: prawo do obrony. Prawo do obrony to prawo do bycia wysłuchanym, do przedstawienia swojej historii, do przedstawienia swojego punktu widzenia, do przedstawienia swoich racji.

Moją rolą jest dostrzec i zweryfikować każdą okoliczność, która może wpłynąć na odpowiedzialność karną. Zauważyć najdrobniejsze choćby wątpliwości, jeśli takie istnieją, i we właściwy sposób je wyeksponować. Moją rolą jest stać na straży tego, by wszystkie reguły procesu karnego były przestrzegane przez organy procesowe. I zrobić wszystko, by żadnego mojego klienta nie spotkała niesprawiedliwość.

Jak wygląda współpraca ze mną w sprawie karnej?

To, co staram się zrobić przede wszystkim na pierwszym etapie współpracy w sprawie karnej, to zdjąć z każdego mojego klienta ciężar natłoku myśli, niepewności i strachu związanego ze sprawą. Zapewnić poczucie bezpieczeństwa.

Przede wszystkim, na podstawie informacji, którymi dysponuję na danym etapie postępowania, wyjaśniam każdemu klientowi, w jakim znajduje się położeniu, co może się dalej wydarzyć, jakie mogą być najbardziej optymistyczne, a jakie najbardziej pesymistyczne warianty. Często uświadomienie sobie, co może wydarzyć się w najgorszej opcji, pozwala odzyskać kontrolę nad sytuacją. Świadomość nawet najbardziej pesymistycznego wariantu jest zawsze lepsza niż niepewność i strach.

Drugi krok, również zmierzający do uzyskania poczucia względnego bezpieczeństwa, to uświadomienie klientowi, że dotychczasowa bezradność wobec systemu prawnego jest już przeszłością, że od tej pory nie jest już sam w starciu z organami ścigania. Że ma obrońcę, który dysponuje wiedzą i doświadczeniem, który może skutecznie przeciwstawić się zorganizowanemu aparatowi władzy, dysponującemu nieograniczonymi w zasadzie środkami.

Pomagam obiektywnie spojrzeć na sprawę. Bo choć zawsze maksymalnie angażuję się w obronę klienta, to nie mam do niej tak emocjonalnego stosunku, jak z natury rzeczy ma zawsze klient. Profesjonalizm wymaga ode mnie pewnego dystansu. Taka perspektywa pozwala na wyraźniejsze dostrzeżenie kwestii istotnych w danej sprawie, bardziej chłodną ocenę faktów i prawa, zachowanie obiektywizmu i nieuleganie myśleniu życzeniowemu, a w konsekwencji – opracowanie najbardziej optymalnej taktyki obrony.

To, w jakim zakresie będę mógł Ci pomóc, w dużej mierze zależy od tego, w którym momencie się do mnie zgłosisz. Im wcześniej to nastąpi, tym w większym stopniu będę w stanie Ci pomóc.

Jak pracuję?

Legendarny trener Liverpoolu Bill Shankly mawiał, że jesteś tak dobry, jak Twój ostatni mecz.

Dokładnie w ten sam sposób podchodzę do swojej pracy. Mimo, iż mam za sobą kilkaset spraw, w których pełniłem funkcję obrońcy i w których potrafiłem wywalczyć korzystne dla moich klientów rozstrzygnięcia, to wiem, że nie będzie to miało żadnego znaczenia, jeżeli w najbliższej rozgrywce znowu nie dam z siebie wszystkiego.

Broniłem w sprawach o drobne występki i o najpoważniejsze zbrodnie, w tym zbrodnię zabójstwa. Broniłem w sprawach, w których wartość szkody balansowała na granicy między wykroczeniem i przestępstwem oraz w sprawach, w których na oskarżonych ciążyły zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzeń szacowanych na kilkadziesiąt milionów złotych.

Bez względu na kaliber każdej z tych spraw, zawsze starałem się włożyć w każdą z nich maksimum zaangażowania, nie tracąc ani na chwilę przekonania, że nawet jeśli dana sprawa może wydawać się stosunkowo błaha w kontekście innych prowadzonych przeze mnie spraw, to jednocześnie może być najważniejszą sprawą w życiu mojego klienta.

W sprawach o jakie przestępstwa mogę Ci pomóc?

Przestępstwa związane z ruchem pojazdów

 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków
 • wypadki drogowe

Przestępstwa narkotykowe

 • posiadanie narkotyków,
 • wytwarzania i przetwarzanie narkotyków,
 • wprowadzanie narkotyków do obrotu,
 • uczestnictwo w obrocie narkotykami, w tym również w ramach zorganizowanej grupy przestępczej

Przestępstwa przeciwko mieniu

 • kradzież
 • przywłaszczenie
 • kradzież z włamaniem
 • kradzież rozbójnicza
 • rozbój
 • paserstwo
 • zniszczenie mienia
 • oszustwo
 • oszustwo ubezpieczeniowe

Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

 • bójka
 • pobicie
 • spowodowanie uszczerbku na zdrowiu
 • narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia
 • nieumyślne spowodowanie śmierci
 • zabójstwo

Przestępstwo przeciwko czci i nietykalności osobistej

 • zniesławienie
 • znieważenie
 • naruszenie nietykalności cielesnej

Przestępstwa przeciwko wolności

 • pozbawienie wolności
 • groźby karalne
 • stalking
 • utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody
 • naruszenie miru domowego

Przestępstwa przeciwko rodzinie

 • znęcanie się
 • uchylanie się od obowiązku alimentacji

Przestępstwa gospodarcze i skarbowe

 • nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków,
 • oszustwo finansowe,
 • przestępstwa określone w kodeksie karnym i skarbowym

Na jakich etapach sprawy karnej mogę Ci pomóc?

Zatrzymanie przez policję

Pierw­sze godziny po zatrzy­ma­niu osoby podej­rze­wa­nej mają czę­sto decy­du­jące zna­cze­nie dla całego pro­cesu kar­nego. Osoba zatrzy­mana naj­czę­ściej jest zasko­czona samym zatrzy­ma­niem i tym, co dzieje się bez­po­śred­nio po nim. W wielu przy­pad­kach, chcąc popra­wić swoją sytu­ację, składa oświad­cze­nia lub podej­muje inne czyn­no­ści, które przy­no­szą sku­tek odwrotny od zamierzonego.

Moż­li­wie jak naj­szyb­sze usta­no­wie­nie obrońcy dla osoby zatrzy­ma­nej na ogół zapo­biega podej­mo­wa­niu przez taką osobę, w nie­wąt­pli­wie trud­nej dla niej sytu­acji, nie­roz­waż­nych decy­zji. Czę­sto sta­nowi rów­nież ważne wspar­cie psy­chiczne dla zatrzy­ma­nego, który wie, że nie jest w tej trud­nej sytu­acji pozo­sta­wiony sam.

Obrońca usta­no­wiony bez­po­śred­nio po zatrzy­ma­niu może rów­nież zło­żyć do sądu zaża­le­nie na zatrzy­ma­nie, doma­ga­jąc się zba­da­nia zasad­no­ści, legal­no­ści oraz pra­wi­dło­wo­ści zatrzy­ma­nia oraz żąda­jąc natych­mia­sto­wego zwol­nie­nia zatrzymanego.

Dla osoby zatrzy­ma­nej obrońcę może usta­no­wić inna osoba (czło­nek rodziny, inna bli­ska osoba, zna­jomy – de facto kto­kol­wiek, kto posiada wie­dzę o zatrzymaniu).

Postępowanie przygotowawcze

Podej­rzany już w postę­po­wa­niu przy­go­to­waw­czym musi podej­mo­wać istotne decy­zje o nie­ba­ga­tel­nym czę­sto zna­cze­niu dla toku całego pro­cesu – m.in. czy skła­dać na tym eta­pie postę­po­wa­nia wyja­śnie­nia, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

Obec­ność obrońcy już na tym eta­pie postę­po­wa­nia nie tylko uła­twia podej­rza­nemu podej­mo­wa­nie wła­ści­wych decy­zji, ale rów­nież gwa­ran­tuje zgodny z pro­ce­durą prze­bieg czyn­no­ści pro­ce­so­wych, w szcze­gól­no­ści zapo­bie­ga­jąc ewen­tu­al­nemu wywie­ra­niu pre­sji na podejrzanym.

Postępowanie przed sądem

Postę­po­wa­nie przed sądem jest zasad­ni­czym eta­pem postę­po­wa­nia karnego.

Opra­co­wa­nie tak­tyki obrony, podej­mo­wa­nie decy­zji co do wnio­sków dowo­do­wych, kon­tro­lo­wa­nie opi­nii biegłych, aktywne uczest­nic­two w prze­słu­cha­niach świad­ków czy bie­żące reago­wa­nie na decy­zje pro­ce­sowe sądu – to tylko nie­które z czyn­no­ści podej­mo­wa­nych przez obrońcę na tym eta­pie postę­po­wa­nia, gwa­ran­tu­jących oskar­żo­nemu rze­czy­wi­stą reali­za­cję przy­słu­gu­ją­cego mu prawa do obrony.

Postępowanie wykonawcze

Pomoc prawna na eta­pie postę­po­wa­nia wyko­naw­czego obej­muje w szcze­gól­no­ści spo­rzą­dza­nie zaża­leń na posta­no­wie­nia o zarzą­dze­niu wyko­na­nia kary, wnio­sków o odro­cze­nie wyko­na­nia kary, o wyda­nie wyroku łącz­nego, o wyra­że­nie zgody na odby­wa­nie kary w sys­te­mie dozoru elek­tro­nicz­nego a także wnio­sków o prze­rwę w wyko­na­niu kary oraz o warun­kowe zwol­nie­nie z odby­cia reszty kary.

Jak nawiązać ze mną współpracę?

Chcesz, bym zajął się Twoją sprawą karną?

Umów się na osobistą konsultację w kancelarii.